დისციპლინური საქმე 75/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 31 აგვისტოს გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 75/20 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin