დისციპლინური საქმე 77/21-2

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 9 აგვისტოს გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 77/21-2 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin