დისციპლინური საქმე 81/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 2 სექტერმბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 81/20 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin