დისციპლინური საქმე 83/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 14 სექტემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 83/20 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin