დისციპლინური საქმე 90/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 3 სექტემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 90/21 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის სხვა ფაქტების შესწავლის ნაწილში.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin