დისციპლინური საქმე 92/20

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 22 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 92/20 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin