დისციპლინური საქმე 92/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 6 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 92/21 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin