დისციპლინური საქმე 94/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 24 აგვისტოს გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 94/21 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin