დისციპლინური საქმე 97/21-3

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 27 სექტმებრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 97/21-3 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin