დისციპლინური საქმე 97/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 17 სექტემბერი გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 97/21 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin