დისციპლინური საქმე 98/21

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 17 სექტემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 98/21 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin