დისციპლინური საქმეები 187/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 23 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 187/23 შეწყდა სამართალწარმოება, ვინაიდან არსებობს დისციპლინური სამართალწარმოების განმახორციელებელი ორგანოს მიერ იმავე მოსამართლის მიმართ, იმავე ქმედების გამო გამატანილი გადაწყვეტილება.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin