ევროკავშირის პროექტი სასამართლოს მხარდაჭერა

2021 წელი

ტრენინგები

 • დასაბუთების სტანდარტებზე ტრენინგების სერია

სამუშაო შეხვედრა

 • სამართლებრივი განზოგადების საკითხები

მომზადებული დოკუმენტები

 • პრაქტიკულ სახელმძღვანელო და შედარებით-სამართლებრივი კვლევა იტალიისა და საფრანგეთის პრაქტიკის მიხედვით მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლების განმარტებაზე

ანგარიშების მომზადება, გამოცემა და პრეზენტაცია:

 • 2021 წლის პირველი კვარტალი
 • 2021 წლის პირველი კვარტალის სტატისტიკური მონაცემების ამსახველი ინფოგრაფიკები
 • 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში
 • 2020 წლის საქმიანობის ანგარიშის პრეზენტაცია

2020  წელი

ტრენინგები

 • დასაბუთების სტანდარტებზე ტრენინგების სერია
 • სამართლებრივი კვლევა და დასაბუთება

სამუშაო შეხვედრა

ინსტიტუციონალური განვითარების საკითხებზე

ანგარიშების მომზადება და გამოცემა:

 • 2020 წლის მესამე კვარტალი
 • 2020 წლის მეორე კვარტალი
 • 2020 წლის პირველი კვარტალი
 • კვარტალური სტატისტიკური მონაცემების ამსახველი ინფოგრაფიკები

მომზადებული დოკუმენტები

სტრატეგიული განვითარების ძირითადი მიმართულებების დოკუმენტის პროექტი

2019 წელი

ტრენინგი:

 • სამართლებრივი კვლევის და მართლწერის ტრენინგი

ანგარიშების მომზადება, გამოცემა, პრეზენტაცია

 • 2019 წლის წლიური ანგარიში

საერთაშორისო ფორუმი

გამოხატვის თავისუფლება და დისციპლინური სამართალწარმოება

საერთაშორისო ვიზიტი :

ავსტრია, ვენა – ავსტრიის უზენაესის სასამართლო, რაიონული სასამართლო, მოსანართლეთა ასოციაცია, უმაღლესი საოლქო სასამართლოს პალატა, უმაღლესი საოლქო სასამართლოს სადისციპლინო ტრიბუნალი

2018 წელი

ტრენინგი:

სამართლებრივი კვლევის და მართლწერის ტრენინგი

სამუშაო შეხვედრა:

მედია სემინარი

ანგარიშების მომზადება, გამოცემა, პრეზენტაცია

 • 2018 წლის წლიური ანგარიში