ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა N3

მოსამართლეთა პროფესიული ქცევის მარეგულირებელი პრინციპებისა და წესების, კერძოდ, ეთიკის ნორმების, თანამდებობასთან შეუფერებელი ქცევის და მიუკერძოებლობის შესახებ