ევროპის საბჭოს პროექტი სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში

ევროპის საბჭოს სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტი

2021 წელი

მომზადებული დოკუმენტები

 • დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის დებულების პროექტი
 • საქმიანი კომუნიკაციისა და მომსახურების გზამკვლევი
 • საინფორმაციო ბროშურები

2020 წელი

ტრენინგები:

 • დასაბუთების სტანდარტები და სამართლებრივი წერა

ონლაინ შეხვედრები:

 • დისციპლინური გადაცდომის სახეები
 • პერსონალური მონაცემების დაცვა
 • სასამართლო და მედია

დოკუმენტები:

 • ანგარიში დისციპლინური გადაცდომის საფუძვლებზე
 • ეფექტიანად წერისა და დასაბუთების საკითხებზე სახელმძღვანელო პრინციპები

საინფორმაცი ვიდეო რგოლები:

 • დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესი
 • როგორ შევავსოთ საჩივარი

2019 წელი

ტრენინგები:

 • სოციალური მედიის როლი დისციპლინურ სამართალწარმოებაში
 • ეფექტური კომუნიკაცია სამიზნე ჯგუფებისათვის
 • სამართლიანი სასამართლოს უფლება
 • სოციალური მედია და სამოსამართლო ეთიკა
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის კამპანიების დაგეგმვა და განხორციელება

დოკუმენტები:

 • შეიქმნა საკომუნიკაციო სტრატეგია და ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის პროექტი

საერთაშორისო ფორუმი

გამოხატვის თავისუფლება და დისციპლინური სამართალწარმოება

საერთაშორისო თანამშრომლობის მხარდაჭერა:

 • ესპანეთი, ქალაქი მადრიდი – ესპანეთის იუსტიციის გენერალური საბჭო, დისციპლინური სამართალწარმოების პრომოუტერი; იუსტიციის გენერალური საბჭოს ინსპექციის ინსპექტორი

2018 წელი

ტრენინგები:

 • ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომა სასამართლო რეფორმასთან მიმართებით
 • სოციალური მედიის მნიშვნელობა და მართვა
 • დისციპლინური სამართალწარმოება
 • სამართლებრივი დასაბუთების საკითხები

საერთაშორისო ვიზიტები:

 • რიგა – კორუფციის პრევენციის საკითხები

სხვა: