გამოქვეყნდა დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2020 წლის მესამე კვარტლის საქმიანობის სტატისტიკური ანგარიში

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ ორგანული კანონის შესაბამისად, მომზადდა კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს სამსახურის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას 2020 წლის 01 ივლისიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით.   

დოკუმენტში სტატისტიკური ინფორმაცია დამუშავებულია საქმეთა კატეგორიების, სასამართლო ინსტანციების, დისციპლინური გადაცდომებისა და მომზადებული დასკვნების შესაბამისად. ამასთან, გაანალიზებულია საჩივრის ავტორთა და მოსამართლეთა შესახებ მონაცემები.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin