გამოქვეყნდა დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2021 წლის საქმიანობის ანგარიში

გამოქვეყნდა დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2021 წლის საქმიანობის ანგარიში.

ანგარიშში სტატისტიკურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გაანალიზებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობა და შედარებულია გასული წლების მაჩვენებელთან.

ანგარიშში განზოგადებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნები და გადაწყვეტილებები. დოკუმენტში ასევე ასახულია ინფორმაცია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ განხორციელებული ღონისძიებებისა და სტრატეგიული განვითარების მიზნების შესრულების ანგარიშის შესახებ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin