გამოქვეყნდა დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2022 წლის საქმიანობის ანგარიში

ამოქვეყნდა დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2022 წლის საქმიანობის ანგარიში.

ანგარიშში სტატისტიკურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გაანალიზებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობა და შედარებულია გასული წლების მაჩვენებელთან.

ანგარიშში განზოგადებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნები და გადაწყვეტილებები. დოკუმენტში, ასევე, ასახულია ინფორმაცია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ განხორციელებული ღონისძიებებისა და სტრატეგიის შესრულების პროგრესის შესახებ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin