მართლმსაჯულების საბჭო საზოგადოების სამსახურში

ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა #10 (2007)