მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლების განმარტების პრაქტიკული სახელმძღვანელო და შედარებით-სამართლებრივი კვლევა იტალიისა და საფრანგეთის პრაქტიკის მიხედვით

ევროკავშირის პროექტის „სასამართლო რეფორმების მხარდაჭერა საქართველოში“ ფარგლებში მომზადდა წინამდებარე დოკუმენტი, რომელიც შედგება „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტში ჩამოთვლილი გადაცდომების განმარტებისთვის პრაქტიკული სახელმძღვანელოსგან და იტალიისა და საფრანგეთის სადისციპლინო ორგანოების (მაგისტრატურის უმაღლესი საბჭოების) შესაბამისი პრაქტიკის კვლევისგან, საიდანაც საქართველოს კონტექსტში რელევანტური მიგნებები გამომდინარეობს.

კვლევა ეხმიანება დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის სტრატეგიული განვითარების ძირითადი მიმართულებების შესახებ შექმნილი დოკუმენტის 2.1. აქტივობას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin