„მოსამართლეთა ქცევის ბანგალორის პრინციპები“ და მისი კომენტარები

პუბლიკაცია წარმოადგენს მოსამართლეთა პატიოსნების განმტკიცების საკითხებზე მომუშავე მოსამართლეთა ჯგუფის (Judicial Integrity Group) ავტორობით და გერმა- ნიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) და გაეროს ნარკოტი- კებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიუროს (UNODC) ხელშეწყობით 2007 წელს ინგლისურ ენაზე გამოცემული ნაშრომის თარგმანს, შევსებულს დამატებითი ინფორმაციით.