საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ საჩივრის ახალი ფორმა დაამტკიცა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ საჩივრის ახალი ფორმა დაამტკიცა. საჩივარში შეიცვალა დისციპლინური გადაცდომის სახეები და გაიწერა ის რეკვიზიტები, რომელთა შევსებასაც ორგანული კანონი სავალდებულოდ მიიჩნევს.

საჩივარი განთავსებულია საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4930960?publication=0, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს www.hcoj.gov.ge და დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის ვებგვერდზე https://dis.court.ge/discipline-judicial-process/.

საჩივრის ბეჭდური ვერსიის მიღება შესაძლებელია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის კანცელარიაში მისამართზე ქ. თბილისი, 0144, ბოჭორმის ქ. 12.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin