საერთო სასამართლოების შესახებ საქარველოს ორგანული კანონი

საქართველოს ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების შესახებ“ 2022 წლის 25 მარტის მდგომარეობით.