ტრეინინგი სამართლებრივი დასაბუთების საკითხებზე

ევროპის საბჭოს პროექტის „სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ ფარგლებში, 2018 წლის 28-29 აპრილს, კახეთში, დამოუკიდებელ ინსპექტორისა და მისი აპარატისთვის ორდღიანი ტრენინგი გაიმართა.

ტრეინინგი შეეხებოდა სამართლებრივი დასაბუთების საკითხებს. ტრეინინგის ფარგლებში ექსპერტმა ეკატერინე ლომთათიძემ მიმოიხილა მოსამართლეთა წინააღმდეგ დისციპლინურ სამართალწარმოებაში დასაბუთებული გადაწყვეტილების აუცილებლობის წანამძღვრები; სამართლებრივი დასაბუთების ინსტრუმენტები; კანონმდებლობის განმარტების წესები და პრინციპები. ტრეინინგის მონაწილეებმა მიმოიხილეს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლთან და საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე და 29-ე მუხლებთან დაკავშირებული საქმეები

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin