2018 წლის სტატისტიკური მონაცემები

ზოგადი სტატისტიკური ინფორმაცია

2018 წელს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურს განსახილველად 318 დისციპლინური
საჩივარი და 183 ფორმადაუცველი წერილი (საჩივრით) გადაეცა.
დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის კანცელარიის ამოქმედების შემდეგ1 2018 წლის 01
სექტემბრიდან – 31 დეკემბრამდე დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის კანცელარიაში
97 საჩივარი და 57 ფორმადაუცველი განცხადება დარეგისტრირდა.
საანგარიშო პერიოდში დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურს განსახილველად სულ
გადაეცა 449 დისციპლინური საჩივარი, მათ შორის, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით
გავრცელებული 2 ინფორმაცია, სახალხო დამცველის 2 წინადადება და 2 მოხსენებითი
ბარათი.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin