დისციპლინური საქმე 18/20-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2020 წლის 18 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 18/20 შეწყდა დისციპლინური სამართალწარმოება ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin