დისციპლინური საქმე 27/24

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2024 წლის 14 მარტის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 27/24 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin