დისციპლინური საქმე 74/23-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 20 აპრილის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 74/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin