დისციპლინური საქმე 78/22

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 8 თებერვლის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 78/22 შეწყდა სამართალწარმოება, ვინაიდან არსებობს დისციპლინური სამართალწარმოების განმახორციელებელი ორგანოს მიერ იმავე მოსამართლის მიმართ, იმავე ქმედების გამო გამატანილი გადაწყვეტილება.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin