დისციპლინური საქმე 180/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 25 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 180/23 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის

სრულად »

დისციპლინური საქმე 177/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 25 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 177/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმეები 187/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 23 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 187/23 შეწყდა სამართალწარმოება, ვინაიდან არსებობს დისციპლინური სამართალწარმოების განმახორციელებელი ორგანოს მიერ იმავე მოსამართლის მიმართ, იმავე ქმედების გამო გამატანილი გადაწყვეტილება.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 172/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის17 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 172/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 173/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 17 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 173/23 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის

სრულად »

დისციპლინური საქმე 185/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 185/23 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის

სრულად »

დისციპლინური საქმე 166/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 28 სექტემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 166/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 164/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 20 სექტემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 164/23 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის

სრულად »