დისციპლინური საქმე 161/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 8 სექტემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 161/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 144/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 7 სექტემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 144/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 149/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 4 სექტემბრის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 149/23 შეწყდა სამართალწარმოება მოსამართლის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმების მოთხოვნის ნაწილში. დისციპლინური სამართალწარმოება გაგრძელდა დისციპლინური გადაცდომის

სრულად »

დისციპლინური საქმე 153/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 25 აგვიტსოს გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 153/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 133/23-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 10 აგვისტოს გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 133/23-1 დისციპლინური სამართალწარმოება ხანდაზმულობის საფუძვლით შეწყდა.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 133/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 10 აგვისტოს გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 133/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 118/23-1

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 1 აგვიტსოს გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 118/23-1 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »

დისციპლინური საქმე 129/23

დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2023 წლის 5 ივნისის გადაწყვეტილებით დისციპლინურ საქმეზე 129/23 დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდა ვინაიდან საჩივარი შეეხებოდა მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტის კანონიერებას.

სრულად »